Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

תנאי שימוש

תנאים והתניות לשימוש

התנאים וההתניות הללו חלים על כל התכנים שבאתר האינטרנט עם שם הדומיין www.boohoo.com ("האתר"). יש לקרוא תנאים אלה בעיון לפני השימוש באתר. כל מקום שבו מופיע המינוח "אותנו", "אנו", "שלנו" או ביטוי נגזר דומה מתייחס אל Boohoo.com UK Limited, שהיא הבעלים והמפעיל של אתר האינטרנט. יש לשים לב במיוחד לסעיפים 7 ו-8 של תנאים והתניות אלה. שימוש באתר אינטרנט זה מעיד על הסכמתכם לתנאים ולהתניות הללו ולמדיניות הפרטיות שלנו ולמדיניות קובצי ה-Cookie שלנו, ולכל החוקים והתקנות החלים, בין אם תחליטו להירשם אצלנו או לא. אם אינכם מסכימים לתנאים ולהתניות הללו, אל תעשו שימוש באתר הזה. עליכם להדפיס עותק של התנאים וההתניות הללו להתייחסות עתידית.

2. רישיון
 1. אלא אם נאמר אחרת, זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני האחרות לכל החומרים הכלולים באתר האינטרנט הזה נמצאים בבעלות שלנו, של בעלי הרישיונות שלנו, של המפרסמים שלנו או של ספקי התוכן שלנו. להוציא כל מקום שבו נאמר במפורש אחרת, אין לפרש דבר מהאמור כאן כיוצר כל רישיון או זכות בכפוף לכל זכות יוצרים, סימן מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות. הנכם רשאים לשמור, לעבד, לנתח, לעצב מחדש, להדפיס ולהציג את התכנים המוצגים אך ורק לשימושכם האישי והלא מסחרי. בשום מקרה אסור לכם לפרסם, להפיץ או לשכפל בעל אופן אחר ובכל פורמט אף אחד מהתכנים שמופיעים באתר או עותקים של אף אחד מהתכנים הללו שסופקו לכם. כל שימוש בתכנים שנלקחו מהאתר הזה להוציא כפי שהותר במפורש לעיל לכל מטרה שהיא, אסור בתכלית האיסור. אם תפרו כל אחד מהתנאים המפורטים בתנאים ובהתניות הללו, ההרשאה שניתנה לכם להשתמש באתר האינטרנט הזה תסתיים באופן אוטומטי. boohoo.com הוא סימן מסחרי. לא ניתנים לכם כל רישיון או הסכמה להשתמש בסימנים המסחריים הללו בכל דרך להוציא כפי שהותר במפורש כאן, ואנו שומרים על כל הזכויות אליהם ולסימנים הקשורים אליהם. אתם מסכימים להימנע מעשיית שימוש בסימנים אלה או בסימנים כלשהם אשר דומים להם מבחינת צבע, בלי לקבל את הסכמתה של Boohoo.com UK Limited.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 2.1, אין לשכפל או לאחסן אף חלק מהאתר בכל אתר אינטרנט אחר, ואין לכלול אף חלק כזה בכל מערכת או שירות אחזור אלקטרוניים פרטיים או ציבוריים, בלי לקבל לכך את הסכמתנו מראש ובכתב.
 3. כל זכות שלא הוענקה במפורש בתנאים אלה שמורה לנו.
3. גישה לשירות
 1. על אף מאמצינו להבטיח שאתר האינטרנט הזה יהיה זמין 24 שעות ביממה, לא נישא בכל אחריות אם אתר האינטרנט הזה לא יהיה זמין בכל עת ולכל פרק זמן מכל סיבה שהיא.
 2. איננו מציעים כל התחייבות בכל הקשור לזמינות, לביצועים או לנגישות של אתר האינטרנט.
 3. הגישה לאתר האינטרנט הזה עשויה להיות מושהית באופן זמני וללא הודעה מוקדמת בהתאם לשיקול דעתנו, לרבות, אך ללא הגבלה, במקרה של כשל במערכת, תחזוקה או תיקון או מסיבות שמחוץ לשליטתנו.
4. קישורים ופרסומות
 1. קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שמופיעים באתר האינטרנט הזה מוצעים לנוחותכם בלבד. אם תשתמשו בקישורים אלה, אתם תעזבו את האתר הזה. לא בחנו את אתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים הללו ואיננו שולטים בהם, בתכנים שמופיעים בהם או בזמינותם, ואיננו נושאים בכל אחריות לכל אלה. לפיכך, איננו מציעים כל המלצה או הצהרה בקשר אליהם, או בקשר לאף אחד מהחומרים המצויים בהם, או בקשר לתוצאות כלשהן שאתם עשויים להשיג מהשימוש בהם. אם תחליטו לגשת לכל אחד מאתרי הצד השלישי שמקושרים לאתר האינטרנט הזה, תעשו זאת על אחריותכם בלבד.
 2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להציג פרסומות של מוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים שעשויים לעניין אתכם באתר האינטרנט ובדפי הכניסה שלנו. לתשומת ליבכם, המוצרים והשירותים המפורסמים אינם מסופקים על ידינו אלא מסופקים על ידי צדדים שלישיים שאינם מצויים תחת שליטתנו. עליכם לבדוק ולוודא שאתם אכן מעוניינים לרכוש את המוצרים או השירותים הללו, ושאתם מסכים לתנאים ולהתניות של הצדדים השלישיים הללו לפני שתתקשרו עימם. איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות לכל מוצר או שירות או מידע שמסופקים על ידי ספקי צד שלישי.
 3. אם תרצו ליצור קישורים לאתר האינטרנט הזה, תהיו רשאים לעשות זאת רק עם קבלת הסכמתנו מראש.
5. הרשמה
 1. כל הרשמה היא עבור משתמש אחד בלבד. איננו מתירים לכם לשתף את שם המשתמש שלכם ואת סיסמתכם עם כל אדם אחר או עם מספר משתמשים המחוברים לרשת אחת.
 2. בכל מקרה שסיפקנו לכם (או שבחרתם) סיסמה שמאפשרת לכם לגשת לחלקים מסוימים באתר שלנו, באחריותכם לשמור את הסיסמה הזאת בסוד. אנו מבקשים שלא תחלקו את סיסמתכם עם איש. האחריות לביטחונה של כל סיסמה היא בידיכם.
6. כתב ויתור
 1. על אף מאמצינו להבטיח שהמידע שמופיע באתר האינטרנט הזה נכון, איננו מתחייבים לדיוקם ולשלמותם של החומרים המופיעים באתר האינטרנט הזה. אנו עשויים לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט הזה או בשירותים המסופקים בו, בכל עת וללא הודעה מראש. החומרים הכלולים באתר האינטרנט הזה עשויים להיות לא מעודכנים, ואיננו מתחייבים לעדכן אותם בשום צורה.
 2. החומרים באתר האינטרנט הזה מסופקים במצבם "כפי שהוא" (AS-IS), ללא כל הגבלה, התחייבות או כל תנאי אחר מכל סוג שהוא. לפיכך, במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, אנו מספקים לכם את אתר האינטרנט הזה על בסיס יכולתנו להחריג כל מצג, התחייבות, הגבלה או כל תנאי אחר (כולל, אך ללא הגבלה, התנאים המשתמעים על פי חוק לאיכות משביעת רצון, כשירות למטרה מסוימת ולשימוש בזהירות ובמיומנות סבירות) אשר עשויים להיות קשורים לאתר האינטרנט לולא תנאים והתניות אלה היו נקבעים.
7. אחריות
 1. החומרים המוצגים באתר האינטרנט שלנו מסופקים ללא כל התחייבות, מגבלה או אחריות בכל הקשור לדיוקם. במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, אנו, חברות אחרות בקבוצת החברות שלנו וצדדים שלישיים הקשורים אלינו, מחריגים בזאת במפורש:
 2. כל מגבלה, התחייבות או כל תנאי אחר אשר עשויים היו להשתמע על פי חוק, המשפט המקובל או דיני היושר. כל חבות בגין כל הפסד או נזק ישירים, עקיפים או תוצאתיים שייגרמו לכל משתמש בקשר לאתר האינטרנט שלנו או בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש או לתוצאות השימוש באתר האינטרנט שלנו, בכל אתר אינטרנט המקושר אליו ובכל חומר המפורסם בו, לרבות, אך ללא הגבלה, כל חבות בגין:
  1. הפסד הכנסה או רווחים;
  2. הפסד עסקים;
  3. הפסד רווחים או חוזים;
  4. הפסד חסכונות צפויים;
  5. אובדן נתונים;
  6. אובדן מוניטין;
  7. בזבוז זמן ניהול או שירותים משרדיים; ובגין כל הפסד או נזק אחרים מכל סוג שהוא, שינבעו או ייגרמו בכל דרך שהיא מדיני נזיקין (לרבות רשלנות), הפרת חוזה או בכל אופן אחר, אפילו אם ניתן היה לחזותם מראש.
   1. שום דבר מהאמור בתנאים ובהתניות הללו לא יחריג או יגביל את החבות שלנו בגין:
   2. מוות או פציעות גוף שנגרמו עקב רשלנות; או
   3. הונאה; או
   4. מצג שווא של עניין מהותי; או
   5. כל חבות שלא ניתן להחריגה או להגבילה בכפוף לחוק החל.
   6. אם השימוש שתעשו באיזה מהחומרים הכלולים באתר יגרום לצורך לבדוק או לתקן ציוד, תוכנה או נתונים, הנכם מקבלים על עצמכם את האחריות לכל עלות שעשויה להיות כרוכה בכך.
   7. כל שידור של נתונים אל אתר האינטרנט נעשה על אחריותכם. אתם מקבלים על עצמכם את סיכוני האבטחה המהותיים הקשורים למסירת מידע ולמסחר מקוון ברשת האינטרנט. מרגע שנקבל את המידע שלכם, אנו נשתמש בנהלים קפדניים ובתכונות אבטחה כדי לנסות למנוע גישה בלתי מורשית. אנו לא נישא באחריות לכל פריצת אבטחה, אלא אם זו נגרמה כתוצאה מכל רשלנות או מחדל שלנו.
   8. 7.5 קראתם כתב ויתור זה ואתם מסכימים לאמור בו על בסיס הסכמתכם לכך שהתנאים הקבועים בו סבירים.
8. שיפוי
 1. אתם מסכימים לשפות, להגן ולפצות את Boohoo.com UK Limited, את מנהליה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, סוכניה, והחברות המסונפות לה, מפני וכנגד כל תביעה, חבות פיצויים ועלויות הקשורים לצד שלישי (לרבות, אך ללא הגבלה, הוצאות משפטיות) שינבעו, ללא הגבלה, מהשימוש שתעשו באתר האינטרנט, מהפרה של התנאים וההתניות הללו על ידיכם, מהפרת כל זכות לקניין רוחני או כל זכות אחרת של כל אדם או ישות על ידיכם, או מכל הפרה שתפרו של כל חובה לסודיות או לפרטיות, או מכל פרסום לשון הרע שייעשה על ידיכם בכל צורה שהיא.
9. סיום
 1. אנו עשויים לסיים או להשהות כל חלק מאתר האינטרנט בכל עת בלי למסור לכם כל הודעה מוקדמת על כך.
10. החוק החל ותחום שיפוט
 1. תנאים והתניות אלה יפורשו בהתאם לחוקי אנגליה וויילס ללא קשר למקום מושבכם, בכל סכסוך שיהיה קשור בהם
 2. אתם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו ומקבלים את חלותם עליכם.